لطفاً جهت مکاتبات الکترونیکی از طریق رایانامه سایت به نشانی های ذیل مکاتبه فرمائید:

جهت ارسال ایمیل به شرکت :  info@amin-ahmadi.ir

جهت گزارش مشکلات فنی سایت : support@amin-ahmadi.ir

_________________________________________________________

مدیریت وب سایت : محمد خالدنژاد [برو]
Email Address: info@persianseven.ir

Home Page: www.PersianSevne.ir

_________________________________________________________